A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та cпорту Новокалинівської міської ради

Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-617 від 10 вересня 2013 року

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим,
департаменти (управління) освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Про застосування Типового положення

про атестацію педагогічних працівників

На виконання заходів, передбачених Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-1014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, та з метою підвищення ефективності управлінської діяльності керівників навчальних закладів та рівня їх професійної компетенції і фахової майстерності Міністерством освіти і науки України видано наказ від 08.08.2013 р.№ 1135"Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників", який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 р. за № 1417/23949 (далі – наказ).

Направляємо для врахування в роботіТипове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, із урахуванням зазначених змін (далі – Типове положення).

На виконання пункту другого наказу необхідно забезпечити організацію та проведення до 01 вересня 2017 року атестацію керівників навчальних закладів та їх заступників, призначених на посади до набрання чинності цим наказом. При плануванні організації атестації керівних кадрів доцільно врахувати дату призначення на посаду керівника (заступника керівника) навчального закладу, строки проведення атестації з предметів, які вони викладають, строки проведення державної атестації навчальних закладів тощо.

Звертаємо увагу керівників місцевих органів управління освітою, що призначенню на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація. Зазначена норма відповідає частині другій статті 24 Закону України"Про загальну середню освіту"та частині третій статті 21 Закону України"Про позашкільну освіту".

До Типового положення також внесено зміни, які стосуються атестації всіх педагогічних працівників. Зокрема, встановлено, що атестація педагогічних працівників, які за основним місцем роботи та у навчальних закладах, де вони працюють за сумісництвом, обіймають однакові посади, здійснюється за основним місцем роботи (пункт 3.23. Типового положення). Запроваджено норму, відповідно до якої позачергова атестація педагогічних працівників може проводитися за поданням відповідного органу управління освітою (пункт 1.9 Типового положення). Пунктом 3.30 Типового положення встановлено, що кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, присвоєні педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії.

Доручаємо організувати вивчення норм, які містяться у Змінах до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, працівниками місцевих органів управління освітою, керівниками та заступниками керівників навчальних закладів та установ, у штаті яких є педагогічні працівники.

Додаток:

1) наказ Міністерства освіти і науки від 08.08.2013 р.№ 1135"Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників";

2) Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р.№ 930(із змінами).

Заступник Міністра Б.М. Жебровський

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1135 від 08 серпня 2013 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2013 р. за N 1417/23949

Про затвердження Змін до Типового положення
про атестацію педагогічних працівників

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України"Про освіту", частини першої статті 32 Закону України"Про дошкільну освіту", частини першої статті 27 Закону України"Про загальну середню освіту", статті 25 Закону України"Про позашкільну освіту", частини четвертої статті 45 Закону України"Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту", на виконання підпункту 36.6 пункту 36 розділу IV Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-1014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, та з метою підвищення ефективності управлінської діяльності керівників навчальних закладів та рівня їх професійної компетентності і фахової майстерності наказую:

1. Затвердити Зміни доТипового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (із змінами), що додаються.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до 1 вересня 2017 року забезпечити організацію та проведення атестації керівників навчальних закладів, призначених на посади до набрання чинності цим наказом.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями (Марченко А.В.) в установленому порядку зробити відмітку в архівних справах.

5. Цей наказ набирає чинності з 30 вересня 2013 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр Д.В.Табачник

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра фінансів А.І. Мярковський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
08.08.2013 № 1135

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2013 р. за № 1417/23949

ЗМІНИ
до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

1. У розділі I:

1) у пункті 1.1 слова "порядок проведення атестації педагогічних працівників" замінити словами "порядок атестації керівників, їх заступників, (далі - керівні кадри), інших педагогічних працівників";

2) доповнити розділ після пункту 1.5 новим пунктом 1.6 такого змісту:

"1.6. Призначенню на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація.".

У зв'язку з цим пункти 1.6-1.9 вважати відповідно пунктами 1.7-1.10;

3) у пункті 1.9 слова "за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу" замінити словами "за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою";

4) доповнити пункт 1.9 новим абзацом такого змісту:

"Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням керівника відповідного органу управління освітою при неналежному виконанні посадових обов'язків.".

2. У розділі II:

1) у пункті 2.4 слова "Міністерстві освіти і науки" замінити словами "Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту", слова "управліннях освіти і науки" замінити словами "органах управління освітою";

2) у підпункті 3 пункту 2.12 слова "Міністерства освіти і науки" замінити словами "Міністерства освіти і науки, молоді та спорту", слова "органів управління освіти і науки" заінити словами "органів управління освітою";

3) підпункт 1 пункту 2.13 після слів "займаній посаді" доповнити словами "керівних кадрів навчальних та інших закладів,", а після слів "атестаційні комісії" доповнити словами "та осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів";

4) у пункті 2.14:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) атестувати на відповідність займаній посаді керівні кадри навчальних та інших закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, завідувачів та консультантів республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських психолого-медико-педагогічних консультацій;";

після підпункту 1 доповнити пункт новим підпунктом 2 такого змісту:

"2) атестувати осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади;".

У зв'язку з цим підпункти 2-5 вважати відповідно підпунктами 3-6;

у підпункті 5 слова "в управлінні Міністерства освіти і науки" замінити словами "у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту".

3. У розділі III:

1) доповнити пункт 3.1 абзацом такого змісту:

"Списки керівних кадрів навчальних та інших закладів, які атестуються, складають і подають до атестаційних комісій керівники відповідних органів управління освітою.";

2) доповнити розділ після пункту 3.3 новим пунктом 3.4 такого змісту:

"3.4. У процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з'ясовує:

виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності;

стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів;

результати державної атестації навчального закладу;

результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органами управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю);

додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів;

підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу;

ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування;

додержання педагогічної етики, моралі;

звіти керівника про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу навчального закладу;

аналіз розгляду звернень громадян.".

У зв'язку з цим пункти 3.4-3.24 вважати відповідно пунктами 3.5-3.25;

3) доповнити пункт 3.5 після абзацу першого новими абзацом другим такого змісту:

"Характеристику на керівника навчального та іншого закладу подає до атестаційної комісії керівник відповідного органу управління освітою. Характеристика на керівника районного (міського) методичного кабінету (центру) подається до атестаційної комісії керівником відповідного органу управління освітою за погодженням із закладом післядипломної педагогічної освіти.".

У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим;

4) доповнити пункт 3.5 після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"Характеристика керівних кадрів додатково має містити відомості про ставлення до підлеглих, здатність організувати педагогічний колектив для досягнення певних завдань, вміння приймати відповідальні рішення.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

5) доповнити розділ після пункту 3.5 новими пунктами 3.6, 3.7 такого змісту:

"3.6. На особу, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, керівник відповідного органу управління освітою направляє до атестаційної комісії подання про атестацію цього працівника з метою призначення на посаду.

3.7. При атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, атестаційною комісією враховуються рівень її професійної освіти, стаж роботи на педагогічних, науково-педагогічних та керівних посадах у сфері освіти, володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, професійні знання та навички, набуті до призначення на посаду.".

У зв'язку з цим пункти 3.6-3.25 вважати відповідно пунктами 3.8-3.27;

6) доповнити пункт 3.8 новим абзацом такого змісту:

"Засідання атестаційної комісії з метою атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, проводиться у разі необхідності.";

7) доповнити розділ після пункту 3.8 новим пунктом 3.9 такого змісту:

"3.9. Під час атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з'ясовує якість виконання ними посадових обов'язків.".

У зв'язку з цим пункти 3.9-3.27 вважати відповідно пунктами 3.10-3.28;

8) доповнити розділ після пункту 3.13 новим пунктом 3.14 такого змісту:

"3.14. За результатами атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів, а також осіб, які претендують на зайняття посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, атестаційні комісії ухвалюють такі рішення:

керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді;

керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

керівник (заступник керівника) не відповідає займаній посаді;

рекомендувати для призначення на посаду керівника;

рекомендувати для зарахування до кадрового резерву.".

У зв'язку з цим пункти 3.14-3.28 вважати відповідно пунктами 3.15-3.29;

9) доповнити пункт 3.23 новим абзацом такого змісту:

"Атестація педагогічних працівників, які за основним місцем роботи та у навчальних закладах, де вони працюють за сумісництвом, обіймають однакові посади, здійснюється за основним місцем роботи.";

10) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"3.30. Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, присвоєні педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії."

 

Вхід для адміністратора